അറിയിപ്പ്
  • SlideshowFx Plugin: Refresh token failed
    (invalid_grant)

home-lead

വീട് പണിയും മുന്‍പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

വീട് പണിയും മുന്‍പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

വീട് പണിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടോ? സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വേണമെന്നത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. പൂര്‍വികമായി കിട്ടിയ വീടുണ്ട്. ഇനി എന്തിനാ വീട് എന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ അവരുടെ മക്കള്‍ ഒരിക്കല്‍ മനസ്സിലെങ്കിലും ചോദിക്കും, അപ്പൂപ്പന്‍ വീടുണ്ടാക്കി. അച്ഛന്‍ എന്തുണ്ടാക്കിയെന്ന്? ഈ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കാനും ചിലര്‍ വീട് വയ്ക്കുന്നു.   ഒരു കാര്യവും നാളത്തേയ്ക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കരുത് എന്നാണ് സാക്ഷാല്‍ രാവണന്‍ ശ്രീരാമന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം തന്നോട് ഉപദേശം തേടിയ ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞത്.   വലിയ വീട്... Read more

home-row

അഭിരുചി തെളിയും നിറങ്ങള്‍

അഭിരുചി തെളിയും നിറങ്ങള്‍

ഒരു വീടിന് പൂര്‍ണഭാവങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് ഭംഗിയുള്ള പെയിന്റിങ്ങാണ്. മഞ്ഞിന്റെ നൈര്‍മല്യമുള്ള വെള്ളനിറം മുതല്‍ കടുംചുവപ്പുവരെ വീടുകള്‍ക്ക് നിറങ്ങളാകാറുണ്ട്. ഇഷ്ടനിറങ്ങളിലുള്ള പെയിന്റ്... Read more

വീട്ടിലൊരു തിയേറ്റര്‍

വീട്ടിലൊരു തിയേറ്റര്‍

പുതുതായി പണിയുന്ന വീടുകളില്‍ ഹോം തിയേറ്ററിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നത് ഇന്ന് ട്രെന്‍ഡാണ്. ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ദൃശ്യസമ്പന്നത ശബ്ദത്തിലും അനുഭവവേദ്യമാക്കുകയാണ്... Read more

old news-home-2

{sfx ...}#0 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(786):
     sfxModelPicasa->refreshToken()
#1 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(854):
     sfxModel->getToken()
#2 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(527):
     sfxModel->getItem(Array, 1, Object(stdClass))
#3 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(680):
     sfxController->browseArticle('{sfx api='picas...', Object(stdClass))
#4 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(214):
     sfxController->display('{sfx api='picas...')
#5 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(542):
     plgContentSlideshowfx->treatContent(Object(stdClass))
#6 [internal function]: plgContentSlideshowfx->onSlideshowFxCall(Object(stdClass), Object(JRegistry))
#7 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/event.php(71):
     call_user_func_array(Array, Array)
#8 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/dispatcher.php(161):
     JEvent->update(Array)
#9 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(109):
     JDispatcher->trigger('onSlideshowFxCa...', Array)
#10 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(68):
     sfxHelper::call(Object(JRegistry))
#11 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/modules/mod_slideshowfx/mod_slideshowfx.php(91):
     sfxHelper::render(Object(JRegistry))
#12 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/application/module/helper.php(173):
     include('/var/www/vhosts...')
#13 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php(107):
     JModuleHelper::renderModule(Object(stdClass), Array)
#14 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php(39):
     JDocumentRendererModule->render(Object(stdClass), Array, NULL)
#15 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(371):
     JDocumentRendererModules->render('absolute', Array, NULL)
#16 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(652):
     JDocumentHTML->getBuffer('modules', 'absolute', Array)
#17 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(433):
     JDocumentHTML->_renderTemplate()
#18 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/includes/application.php(268):
     JDocumentHTML->render(false, Array)
#19 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/index.php(48):
     JSite->render()
#20 {main}